decapitated

adj. शून्यरहित cf. zero-truncated [जर एखाद्या पृथक चल वितरणाची कक्षा 0,1,2,.... अशी असेल आणि प्रत्यक्षात 0 हे मूल्य मिळत नसेल तर त्या चलाची कक्षा शून्यरहित धरावी लागते, अशा चलाच्या वितरणाला शून्यरहित वितरण म्हणतात.]