teacher professional status

१ शिक्षक पेशा प्रतिष्ठा, शिक्षक व्यवसाय प्रतिष्ठा २ शिक्षकाचे व्यावसायिक स्थान, शिक्षकाचा व्यावसायिक स्तर