plus sign

१ बेरजेचे चिन्ह (२+३), २. धन चिन्ह (+ √१, १ चे धनवर्गमूळ), ३. अल्पाधिक चिन्ह (२ +⁺, २ पेक्षा किंचित जास्त)