involution

n. १ घातक्रिया (स्‍त्री.) (एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने काही वेळी गुणण्याची क्रिया) २ स्वयंव्यस्त रूपांतरण (न.)(T = T raised to 4 असे रूपांतरण)