amicable numbers

मित्र संख्या [ज्या दोन संख्यांपैकी प्रत्येक संख्या ही दुसऱ्या संख्येच्या (ती संख्या वगळून) सर्व विभाजकांच्या बेरजेएवढी असते अशा दोन संख्या. उदा. २२०, २८४]