technical reading of a book

ग्रंथाचे तांत्रिक वाचन (यात मूळ मजकुराच्या सहाय्यभूत अंगांची पाहणी अभिप्रेत असून त्यामध्ये पुस्तकाला मूर्त स्वरूप देणारे ग्रंथनामपृष्ठ, अनुक्रमणिका, प्रस्तावना, परिचय तसेच ग्रंथसूचीविषयक विवरणासह पुस्तकाचे आकारमान, प्रकाशन दिनांक