With reference to your memo cited above, I beg to state

वर उल्लेखिलेल्या आपल्या ज्ञापाचे उत्तर म्हणून निवेदन आहे की