With due regard to the nature and extent of such duties

अशा कर्तव्यांचे स्वरूप व व्याप्ती यथायोग्यपणे लक्षात घेऊन