Whether the live entries are watched and reminders issued

चालू नोंदीवर लक्ष ठेवले जाते किंवा नाही आणि स्मरणपत्रे पाठविली जातात किंवा नाही