Keep pending till the decision is taken on the main file

मुख्य फाइलवर निर्णय घेण्यात येईपर्यत थांबवून ठेवणे