I think our view should be pressed with-

आपले म्हणणे .............. पुढे जोरदारपणे मांडण्यात यावे असे मला वाटते