In compliance with your memo No. ................................…

आपला ज्ञाप क्रमांक ................................…चे पालन करण्याकरता/ च्या अनुपालनार्थ