Holiday cannot be interposed between two periods of casual leave

दोन नैमित्तिक रजांच्या कालावधींमध्ये सुट्टी जोडता येणार नाही