Except where otherwise stated these charges should be regulated as if they were countersigned contingencies

अन्यथा नमूद केले असेल त्याखेरीज हे खर्च प्रतिस्वाक्षरित आकस्मिकता असल्याप्रमाण विनियमित करण्यात यावे