Charged involved in the proposal is debitable to the head ................................…and met from the provision made thereunder

या प्रस्तावात अंतर्भूत असलेला खर्च ................. या शीर्षाखाली नावे घालावयाचा असून तो त्याखालील तरतुदीतून भागवला जावा