Case which are likely to affect the good government of the scheduled areas

अनुसूचित क्षेत्रांच्या सुशासनावर परिणाम करण्याची शक्यता असलेली प्रकरणे