Case may be heard and determined in his absence

त्याच्या गैरहजेरीत खटल्यांची/प्रकरणाची सुनावणी करण्यात यावी व निर्णय घेण्यात यावा