Case is remanded for fresh disposal/further report

नव्याने निकालात काढण्यासाठी/अधिक माहिती साठी प्रकरण परत पाठवण्यात येत आहे