Candidates should be given to understand that their appointment is on trial

उमेदवारांना अशी जाणीव करून देण्यात यावी की, त्यांची नियुक्ती प्रायोगिक स्वरूपाची आहे