All claims shall be supported by the necessary vouchers

सर्व मागण्या आवश्यक त्या प्रमाणकांसह करण्यात याव्या