within the meaning of

–च्या अर्थाअन्वये, –च्या अर्थकक्षेत, –च्या अर्थांतर्गत, –च्या अर्थानुसार, यात अभिप्रेत असल्याप्रमाणे