with effect from

–दिनांकी व तेव्हापासून, –रोजी व तेव्हापासून