We feel that this is very good project and the State Government should try its best to get it located in Maharashtra.

हा एक अत्यंत चांगला प्रकल्प आहे आणि तो महाराष्ट्रात स्थापन करण्याकरता राज्य शासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी, असे आम्हाला वाटते.