Vis-a-vis

समोर ठेवून, लक्षात घेऊन, ....... च्या विरोधी, ......च्या समक्ष