unless otherwise provided

अन्यथा उपबंधित केलेले नसल्यास, अन्यथा तरतूद केलेली नसल्यास