unless it is otherwise expressly provided

अन्यथा स्पष्टपणे उपबंधित केलेले नसल्यास, अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केलेली नसल्यास