under one’s hand

१ आपल्या सहीचा २ आपल्या सहीनिशी, स्वहस्ते, स्वाक्षरीनिशी