to the extent of

–च्या मर्यादेपर्यंत, –च्या व्याप्तीपुरता, –च्या व्याप्तीपर्यंत