to the best of one’s information

स्वतःला असलेल्या संपूर्ण माहितीनुसार, स्वतःला असलेल्या यच्चयावत माहितीनुसार