This grant has been estimated on the basis of that admissible to teaching colleges.

अध्यापन महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या आधारावरच हे अनुदान अंदाजलेले आहे.