The recommendations involve two-fold financial implications viz:

या शिफारशींमुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामाचे स्वरूप द्विविध आहे :