The proposed non-official Bill to provide for .................. is obviously modelled on the .....................Act.

.................. ची तरतूद करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले बिनसरकारी विधेयक हे .................. अधिनियमाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे हे उघड आहे.