The principle behind CADA i.e. the land development and development of agricultural infrastructure should go hand in hand with the development of irrigation can be seen very clearly in this project.

भूविकास व कृषिविषयक पायाभूत सोयींचा विकास हा पाटबंधाऱ्यांच्या विकासाबरोबरच झाला पाहिजे हे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यामागील तत्त्व या प्रकल्पात स्पष्टपणे दिसून येते.