The main source of funds for the land development work is institutional finance.

वित्तीय संस्थांकडून मिळणारे अर्थसहाय्य हेच भू-विकासाच्या कामासाठी पैसा मिळण्याचे प्रमुख साधन होय.