The Maharashtra Sales Tax On The Transfer of The Right To Use Any Goods For Any Purpose Act, 1985

महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५