The Maharashtra Sales Tax On The Transfer of Property In Goods Involved In The Execution of Works Contracts Act, 1985

महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५