The Maharashtra Prevention of Malpractices at University, Board and Other Specified Examination Act, 1982

महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या, मंडळाच्या व इतर विनिर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैर-प्रकारांस प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९८२