The Maharashtra Municipality Act, 1965

महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५