The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१