The Law and Judiciary Department may be requested to draft the Bill on priority basis.

विधि व न्याय विभागाला ह्या विधेयकाचा मसुदा अग्रक्रमाने तयार करण्याची विनंती करावी.