The L.I.C. has stipulated certain conditions for sanctioning loans for new schemes and preference is given to new schemes for towns where there is no existing piped water supply and augmentation schemes will be considered later.

आयुर्विमा महामंडळाने नवीन योजनांकरिता कर्ज मंजूर करण्यासाठी काही शर्ती घातल्या असून ज्या शहरांत नळाने पाणी पुरवठा करण्याची सोय नाही अशा शहरांतील नवीन योजनांना अग्रक्रम दिला आहे. पाणीपुरवठा वाढवावयाच्या योजना नंतर विचारात घेण्यात येणार आहेत.