The first step in the direction of .................. was taken by Government after consideration of the report of the committee appointed by it under the Chairmanship of Shri. ..................................................................... to study

महाराष्ट्र राज्यात ................ यांच्या रोजगाराच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी श्री. ..................................... यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालांचा विचार केल्यानंतर शासनाने .................................... च्या दृष्टीने प्रथमच कार्यवाही केली.