The Finance Department also takes objection for post facto sanction and the Public Works Department is put in an embarrassing position.

वित्त विभागाकडून देखील कार्योत्तर मंजुरीस हरकत घेण्यात येते आणि त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परिस्थिती अवघड होते.