The continuance of non-Public Service Commission candidates on such a big scale is due to the following reasons :-

लोकसेवा आयोगाने न निवडलेल्या उमेदवारांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोकरीत चालू ठेवण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :-