The Conciliation Officer is proposed to be vested with powers to decide the claims for....and if necessary, to recover it as arrears of land revenues.

....च्या मागणीचा निर्णय देण्याचे आणि आवश्यक असल्यास ती रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याचे अधिकार समेट अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे योजिले आहे.