The Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947

मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबात व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७