The Bombay Animal Preservation Act, 1954

मुंबईचा जनावरांची जोपासना करण्याबाबत अधिनियम, १९५४