The Bill was introduced in the State Legislature on.... but the Bill could not be discussed as the Assembly Session was adjourned.

हे विधेयक, राज्य विधानमंडळापुढे ....... रोजी मांडण्यात आले होते. परंतु विधानसभेचे अधिवेशन तहकूब झाल्यामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.