The above facts may be brought to the notice of the Honourable Member and he may be requested to withdraw the resolution. Otherwise, the resolution may be opposed.

वरील वस्तुस्थिती माननीय सदस्यांच्या निदर्शनास आणून त्यांना हा ठराव मागे घेण्याची विनंती करावी. त्यांनी तसे न केल्यास ठरावाला विरोध करावा.