The tax levied under the ................... Act is not based on income except in the case of salary earners, in which case also the rate of tax is based on income groups and not on specific income.

.............. या अधिनियमानुसार बसवण्यात आलेला कर, हा वेतन मिळवणाऱ्या व्यक्ती सोडून इतरांच्या बाबतीत, उत्पन्नावर आधारलेला नाही. वेतन मिळवणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत सुद्धा तो उत्पन्न गटांवर आधारलेला आहे, विशिष्ट उत्पन्नावर नव्हे.